برنامه درسی دوره

مبحث اول: هندسه تحلیلی
جزوه اول – هندسه تحلیلی 00:00:00
جلسه اول – هندسه تحلیلی – هندسه مختصاتی – باز پخش کلاس آنلاین 00:53:00
آزمون اول – هندسه تحلیلی – نقطه و خط 01:00:00
جزوه دوم – هندسه تحلیلی 00:00:00
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – دایره – باز پخش کلاس آنلاین 01:01:00
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – دایره 01:00:00
جزوه سوم – هندسه تحلیلی 00:00:00
جلسه سوم – هندسه تحلیلی – دایره – باز پخش کلاس آنلاین 00:56:00
آزمون سوم – هندسه تحلیلی – دایره 01:00:00
جزوه چهارم – هندسه تحلیلی 00:00:00
جزوه پنجم – هندسه تحلیلی 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه تحلیلی – بیضی – باز پخش کلاس آنلاین 01:15:00
آزمون چهارم – مقاطع مخروطی – بیضی و تفکر تجسمی 01:00:00
مبحث دوم: هندسه پایه
جزوه اول – هندسه پایه 00:00:00
جلسه اول – هندسه پایه – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:15:00
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها 01:15:00
جزوه دوم – هندسه پایه دوازدهم 00:00:00
جلسه دوم – هندسه پایه – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:10:00
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه تجربی 01:15:00
جلسه سوم – هندسه پایه – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 00:53:00
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت دوازدهم تجربی 01:15:00
جزوه سوم – هندسه پایه دوازدهم 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه پایه – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:25:00
آزمون چهارم – هندسه پایه دوازدهم تجربی 01:15:00
مبحث سوم: شمارش و احتمال
جزوه اول – شمارش 00:00:00
جلسه اول – شمارش – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:17:00
آزمون اول – شمارش و احتمال – شمارش، جایگشت و ترکیب تجربی 01:15:00
جزوه اول – احتمال 00:00:00
جلسه اول – احتمال – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:15:00
آزمون دوم – شمارش و احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه دوازدهم تجربی 00:10:00
جزوه دوم – احتمال 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – باز پخش کلاس آنلاین دوازدهم 01:22:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 1 سال
1 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.
X