روز كلاس: سه شنبه‌ها ساعت 16:00 الی 17:30
زمان شروع: 6 ام تیر ماه 1402
زمان پايان: انتهای اسفند ماه 1402

برنامه درسی دوره

مقدمه
جلسه اول کلاس گسسته کنکور 1403 01:07:00
ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس دوازدهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: نظریه اعداد
جزوه اول – نظریه اعداد – الگوریتم تقسیم – دوازدهم (کد آزمون: 1231111) (مرور اول: 1231112) 00:00:00
جلسه اول – نظریه اعداد – الگوریتم تقسیم – دوازدهم 01:39:00
آزمون اول – نظریه اعداد – الگوریتم تقسیم – دوازدهم (کد آزمون: 1231121) (مرور اول: 1231122) 01:00:00
جزوه دوم – نظریه اعداد – بخش پذیری – دوازدهم (کد آزمون: 1231211) (مرور اول: 1231212) 00:00:00
جلسه دوم – نظریه اعداد – بخش پذیری – دوازدهم 01:25:00
آزمون دوم – نظریه اعداد – عاد کردن و اعداد اول – دوازدهم (کد آزمون: 1231221) (مرور اول: 1231222) 01:00:00
جزوه سوم – نظریه اعداد – نکات تکمیلی در عادکردن – دوازدهم (کد آزمون: 1231311) (مرور اول: 1231312) 00:00:00
جلسه سوم – نظریه اعداد – نکات تکمیلی در عادکردن – دوازدهم 01:11:00
آزمون سوم – نظریه اعداد – نکات تکمیلی در عاد کردن – دوازدهم (کد آزمون: 1231321) (مرور اول: 1231322) 01:15:00
جزوه چهارم – نظریه اعداد – ب.م.م و ک.م.م – دوازدهم (کد آزمون اول: 1231411) (کد آزمون دوم :1231511) (مرور اول آزمون اول: 1231412) (مرور اول آزمون دوم: 1231512) 00:00:00
جلسه چهارم – نظریه اعداد – ب.م.م و ک.م.م – دوازدهم 00:58:00
آزمون چهارم – نظریه اعداد – ب.م.م – دوازدهم (کد آزمون: 1231421) (مرور اول: 1231422) 01:00:00
جلسه پنجم – نظریه اعداد – ک.م.م – دوازدهم 00:44:00
آزمون پنجم – نظریه اعداد – ب.م.م و ک.م.م – دوازدهم (کد آزمون: 1231521) (مرور اول: 1231522) 01:00:00
جزوه پنجم – نظریه اعداد – هم نهشتی – دوازدهم (کد آزمون: 1231611) (مرور اول: 1231612) 00:00:00
جلسه ششم – نظریه اعداد – همنهشتی – دوازدهم 01:07:00
آزمون ششم – نظریه اعداد – همنهشتی – دوازدهم (کد آزمون: 1231621) (مرور اول: 1231622) 01:15:00
جزوه ششم – نظریه اعداد – ویژگی های هم نهشتی – دوازدهم (کد آزمون اول: 1231711) (کد آزمون دوم: 1231811) (مرور اول آزمون اول: 1231712) (مرور اول آزمون دوم: 1231812) 00:00:00
جلسه هفتم – نظریه اعداد – همنهشتی و معادله همنهشتی – دوازدهم 01:05:00
آزمون هفتم – نظریه اعداد – همنهشتی – دوازدهم (کد آزمون: 1231721) (مرور اول: 1231722) 01:00:00
جلسه هشتم – نظریه اعداد – همنهشتی – دوازدهم 01:03:00
آزمون هشتم – نظریه اعداد – خواص همنهشتی – دوازدهم (کد آزمون: 1231821) (مرور اول: 1231822) 01:00:00
جزوه هفتم – نظریه اعداد – معادله سیاله – دوازدهم (کد آزمون: 1231911) (مرور اول: 1231912) 00:00:00
جلسه نهم – نظریه اعداد – معادله سیاله – دوازدهم 01:05:00
آزمون نهم – نظریه اعداد – معادله سیاله و … – دوازدهم (کد آزمون: 1231921) (مرور اول: 1231922) 01:15:00
مبحث دوم: نظریه گراف
جزوه اول – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232111) (مرور اول: 1232112) 00:00:00
جلسه اول – نظریه گراف – دوازدهم 01:50:00
آزمون اول – نظریه گراف – معرفی گراف و برخی تعاریف اولیه – دوازدهم (کد آزمون: 1232121) (مرور اول: 1232122) 01:30:00
جزوه دوم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232211) (مرور اول: 1232212) 00:00:00
جلسه دوم – نظریه گراف – دوازدهم 01:30:00
آزمون دوم – نظریه گراف – مسیر، دور و گرافهای همبند و ناهمبند – دوازدهم (کد آزمون: 1232221) (مرور اول: 1232222) 01:30:00
جزوه سوم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232311) (مرور اول: 1232312) 00:00:00
جلسه سوم – نظریه گراف – دوازدهم 01:17:00
آزمون سوم – نظریه گراف – مدلسازی با گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232321) (مرور اول: 1232322) 01:00:00
مبحث سوم: ترکیبیات
جزوه – ترکیبیات – دوازدهم (کد آزمون اول: 1237111) (کد آزمون دوم: 1237211) (مرور اول آزمون اول: 1237112) (مرور اول آزمون دوم: 1237212) 00:00:00
جلسه اول – ترکیبیات – دوازدهم 01:35:00
آزمون اول – ترکیبیات – جایگشت با تکرار، معادله گل فروشی و مربع لاتین – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1237121) (مرور اول: 1237122) 01:30:00
جلسه دوم – ترکیبیات – دوازدهم 01:34:00
آزمون دوم – ترکیبیات – اصل شمول و عدم شمول، اصل لانه کبوتری – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1237221) (مرور اول: 1237222) 01:30:00
مبحث چهارم: مبانی ریاضیات
جزوه اول – مبانی ریاضیات – دوازدهم (کد آزمون: 1233111) (مرور اول: 1233112) 00:00:00
جلسه اول – مبانی ریاضیات – دوازدهم 01:15:00
آزمون اول – مبانی ریاضیات – آشنایی با منطق ریاضی – دوازدهم (کد آزمون: 1233121) (مرور اول: 1233122) 01:00:00
جزوه دوم – مبانی ریاضیات – دوازدهم (کد آزمون: 1233211) (مرور اول: 1233212) 00:00:00
جلسه دوم – مبانی ریاضیات – دوازدهم 01:46:00
آزمون دوم – مبانی ریاضیات – مجموعه – دوازدهم (کد آزمون: 1233221) (مرور اول: 1233222) 01:15:00
جزوه سوم – مبانی ریاضیات – دوازدهم (کد آزمون: 1233311) (مرور اول: 1233312) 00:00:00
جلسه سوم – مبانی ریاضیات – دوازدهم 01:12:00
آزمون سوم – مبانی ریاضیات – جبرمجموعه ها و ضرب دکارتی – دوازدهم (کد آزمون: 1233321) (مرور اول: 1233322) 01:00:00
مبحث پنجم: شمارش
جزوه – شمارش – دوازدهم (کد آزمون: 1235111) (مرور اول: 1235112) 00:00:00
جلسه – شمارش – دوازدهم 02:36:00
آزمون – شمارش – شمارش، جایگشت و ترکیب – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1235141) (مرور اول: 1235142) 01:15:00
مبحث ششم: احتمال
جزوه اول – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236111) (مرور اول: 1236112) 00:00:00
جلسه اول – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236121) (مرور اول: 1236122) 01:30:00
جزوه دوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236211) (مرور اول: 1236212) 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – دوازدهم 01:41:00
آزمون دوم – احتمال – قوانین احتمال و دو پیشامد مستقل – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236221) (مرور اول: 1236222) 01:15:00
جزوه سوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236311) (مرور اول: 1236312) 00:00:00
جلسه سوم – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون سوم – شمارش و احتمال – احتمال شرطی و قانون احتمال کل – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236321) (مرور اول: 1236322) 01:15:00
جزوه چهارم – احتمال – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236411) (مرور اول: 1236412) 00:00:00
جلسه چهارم – احتمال – دوازدهم ریاضی 00:53:00
آزمون چهارم – شمارش و احتمال – احتمال غیر هم شانس، قانون بیز و … – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236421) (مرور اول: 1236422) 01:30:00
مبحث هفتم: آمار
جزوه – آمار – دوازدهم (کد آزمون: 1234111) (مرور اول: 1234112) 00:00:00
جلسه – آمار – دوازدهم 02:07:00
آزمون – آمار – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1234141) (مرور اول: 1234142) 01:45:00
جزوه – آماراستنباطی – دوازدهم (کد آزمون: 1238111) (مرور اول: 1238112) 00:00:00
جلسه – آماراستنباطی – دوازدهم 01:34:00
آزمون – آمار استنباطی – روشهای جمع آوری داده، برآورد نقطه ای و بازه ای – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1238121) (مرور اول: 1238122) 01:15:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
39 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.