برنامه درسی دوره

ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
مبحث اول: هندسه پایه
جزوه اول – هندسه پایه – دهم (کد آزمون اول: 1115111) (کد آزمون دوم: 1115211) (مرور اول آزمون اول: 1115112) (مرور اول آزمون دوم: 1115212) 00:00:00
جلسه اول – هندسه پایه – دهم 00:51:00
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها – دهم (کد آزمون:1115121) (مرور اول:1115122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه پایه – دهم (کد آزمون اول: 1115311) (کد آزمون دوم: 1115411) (مرور اول آزمون اول: 1115312) (مرور اول آزمون دوم: 1115412) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه پایه – دهم 01:16:00
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه – دهم (کد آزمون:1115221) (مرور اول:1115222) 01:15:00
جلسه سوم – هندسه پایه – دهم 01:02:00
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت – دهم (کد آزمون:1115321) (مرور اول:1115322) 01:15:00
جزوه سوم – هندسه پایه – دهم (کد آزمون اول: 1115511) (مرور اول آزمون اول: 1115512) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه پایه – دهم 01:07:00
آزمون چهارم – هندسه پایه – دهم (کد آزمون:1115421) (مرور اول:1115422) 01:15:00
مبحث دوم: چندضلعی
جزوه اول – چندضلعی – دهم (کد آزمون اول: 1223111) (کد آزمون دوم: 1223211) (مرور اول آزمون اول: 1223112) (مرور اول آزمون دوم: 1223212) 00:00:00
جلسه اول – جزوه – چندضلعی – دهم 01:30:00
آزمون اول – چندضلعی – چندضلعی ها و ویژگیهای آنها – دهم (کد آزمون: 1223121) (مرور اول: 1223122) 01:30:00
جلسه دوم – جزوه – چندضلعی – دهم 01:16:00
آزمون دوم – چندضلعی – مساحت – دهم (کد آزمون: 1223221) (مرور اول: 1223222) 01:30:00
مبحث سوم: تجسم فضایی
جزوه اول – تجسم فضایی – دهم (کد آزمون اول: 1225111) (کد آزمون دوم: 1225211) (مرور اول آزمون اول: 1225112) (مرور اول آزمون دوم: 1225212) 00:00:00
جلسه اول – تجسم فضایی – دهم 01:44:00
آزمون اول – تجسم فضایی – نقطه، خط، صفحه و نما در هندسه فضایی – دهم (کد آزمون:1225121) (مرور اول:1225122) 02:00:00
جلسه دوم – تجسم فضایی – دهم 00:45:00
آزمون دوم – تجسم فضایی – برش، دوران و اشکال فضایی – دهم (کد آزمون:1225221) (مرور اول:1225222) 01:30:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
13 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.