روز كلاس: یک شنبه‌ها ساعت 16:00 الی 17:30
زمان شروع: 4 ام تیر ماه 1402
زمان پايان: انتهای اسفند ماه 1402

برنامه درسی دوره

مقدمه
برنامه طول سال تحصیلی هندسه دوازدهم ریاضی 1403-1402 01:25:00
ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس دوازدهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: ماتریس
جزوه اول – ماتریس – دوازدهم (کد آزمون: 1221111) (مرور اول: 1221112) 00:00:00
جلسه اول – ماتریس – دوازدهم 01:25:00
آزمون اول – ماتریس – تعاریف اولیه – دوازدهم (کد آزمون: 1221121) (مرور اول: 1221122) 01:00:00
آزمون اول تکمیلی – ماتریس – تعاریف اولیه – دوازدهم (کد آزمون: 1221021) (مرور اول: 1221022) 01:00:00
رفع اشکال جزوه اول ماتریس 1402 00:45:00
جزوه دوم – ماتریس – دوازدهم (کد آزمون: 1221211) (مرور اول: 1221212) 00:00:00
جلسه دوم – ماتریس – دوازدهم 00:51:00
آزمون دوم – ماتریس – ضرب ماتریس ها – دوازدهم (کد آزمون: 1221221) (مرور اول: 1221222) 01:00:00
جزوه سوم – ماتریس – دوازدهم (کد آزمون: 1221311) (مرور اول: 1221312) 00:00:00
جلسه سوم – ماتریس – دوازدهم 00:59:00
آزمون سوم – ماتریس – ماتریس معکوس – دوازدهم (کد آزمون: 1221321) (مرور اول: 1221322) 01:00:00
جزوه چهارم – ماتریس – دوازدهم (کد آزمون: 1221411) (مرور اول: 1221412) 00:00:00
جلسه چهارم – ماتریس – دوازدهم 01:16:00
آزمون چهارم – ماتریس – دستگاه معادلات – دوازدهم (کد آزمون: 1221421) (مرور اول: 1221422) 01:15:00
جزوه پنجم – ماتریس – دوازدهم (کد آزمون: 1221511) (مرور اول: 1221512) 00:00:00
جلسه پنجم – ماتریس – دوازدهم 01:37:00
آزمون پنجم – ماتریس – دترمینان ماتریس های 3*3 – دوازدهم (کد آزمون: 1221521) (مرور اول: 1221522) 01:15:00
مبحث دوم: هندسه تحلیلی
جزوه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم (کد آزمون: 1222111) (مرور اول: 1222112) 00:00:00
جلسه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم 01:06:00
آزمون اول – هندسه تحلیلی – هندسه مختصاتی – دوازدهم (کد آزمون: 1222121) (مرور اول: 1222122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم (کد آزمون: 1222211) (مرور اول: 1222212) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم 01:24:00
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم (کد آزمون: 1222221) (مرور اول: 1222222) 01:00:00
جزوه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم (کد آزمون: 1222311) (مرور اول: 1222312) 00:00:00
جلسه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم 01:16:00
آزمون سوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم (کد آزمون: 1222321) (مرور اول: 1222322) 01:00:00
جزوه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم (کد آزمون: 1222411) (مرور اول: 1222412) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم 01:34:00
آزمون چهارم – هندسه تحلیلی – بیضی و تفکر تجسمی – دوازدهم (کد آزمون: 1222421) (مرور اول: 1222422) 01:00:00
جزوه پنجم – هندسه تحلیلی – دوازدهم (کد آزمون: 1222511) (مرور اول: 1222512) 00:00:00
جلسه پنجم – هندسه تحلیلی – دوازدهم 01:26:00
آزمون پنجم – هندسه تحلیلی – سهمی – دوازدهم (کد آزمون: 1222521) (مرور اول: 1222522) 01:00:00
مبحث سوم: بردار
جزوه اول – بردار – دوازدهم (کد آزمون: 1228111) (مرور اول: 1228112) 00:00:00
جلسه اول – بردار – دوازدهم 01:43:00
آزمون اول – بردار – معرفی فضای سه بعدی دوازدهم – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1228121) (مرور اول:1228122) 01:15:00
جزوه دوم – بردار – دوازدهم (کد آزمون: 1228211) (مرور اول: 1228212) 00:00:00
جلسه دوم – بردار – دوازدهم 01:34:00
آزمون دوم – بردار – ضرب داخلی و خواص آن – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1228221) (مرور اول:1228222) 01:30:00
جزوه سوم – بردار – دوازدهم (کد آزمون: 1228311) (مرور اول: 1228312) 00:00:00
جلسه سوم – بردار – دوازدهم 01:38:00
آزمون سوم – بردار – ضرب خارجی و مختلط – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1228321) (مرور اول:1228322) 01:30:00
آزمون تکمیلی اول – بردار – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1228421) (مرور اول:1228422) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – بردار – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1228521) (مرور اول:1228522) 00:00:00
مبحث چهارم: دایره
جزوه – دایره – دوازدهم (کد آزمون اول: 1226111) (کد آزمون دوم: 1226211) (مرور اول آزمون اول: 1226112) (مرور اول آزمون دوم: 1226212) 00:00:00
جلسه اول – دایره – دوازدهم 01:33:00
آزمون اول – دایره – زاویه و روابط طولی – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1226121) (مرور اول:1226122) 01:30:00
جلسه دوم – دایره – دوازدهم 02:27:00
آزمون دوم – دایره – وضعیت نسبی دو دایره، مساحت در دایره، دوایر محاطی و محیطی – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1226221) (مرور اول:1226222) 01:30:00
مبحث پنجم: هندسه پایه
جزوه اول – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1115111) (کد آزمون دوم: 1115211) (مرور اول آزمون اول: 1115112) (مرور اول آزمون دوم: 1115212) 00:00:00
جلسه اول – هندسه پایه – دوازدهم 01:14:00
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1115121) (مرور اول:1115122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1224311) (کد آزمون دوم: 1224411) (مرور اول آزمون اول: 1224312) (مرور اول آزمون دوم: 1224412) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:13:00
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1115221) (مرور اول:1115222) 01:15:00
جلسه سوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:07:00
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1115321) (مرور اول:1115322) 01:15:00
جزوه سوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون: 1115511) (مرور اول: 1115512) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه پایه – دوازدهم 01:11:00
آزمون چهارم – هندسه پایه – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1115421) (مرور اول:1115422) 01:15:00
مبحث ششم: مثلث
جزوه – روابط طولی در مثلث – دوازدهم (کد آزمون: 1229111) (مرور اول: 1229112) 00:00:00
جلسه – روابط طولی در مثلث – دوازدهم 02:45:00
آزمون – مثلث – روابط طولی در مثلث – ریاضی (کد آزمون:1229121) (مرور اول:1229122) 01:30:00
مبحث هفتم: چندضلعی
جزوه اول – چندضلعی – دوازدهم (کد آزمون اول: 1223111) (کد آزمون دوم: 1223211) (مرور اول آزمون اول: 1223112) (مرور اول آزمون دوم: 1223212) 00:00:00
جلسه اول – جزوه – چندضلعی – دوازدهم 01:30:00
آزمون اول – چندضلعی – چندضلعی ها و ویژگیهای آنها – دوازدهم (کد آزمون: 1223121) (مرور اول: 1223122) 01:30:00
جلسه دوم – جزوه – چندضلعی – دوازدهم 01:16:00
آزمون دوم – چندضلعی – مساحت – دوازدهم (کد آزمون: 1223221) (مرور اول: 1223222) 01:30:00
مبحث هشتم: تجسم فضایی
جزوه اول – تجسم فضایی – دوازدهم (کد آزمون اول: 1225111) (کد آزمون دوم: 1225211) (مرور اول آزمون اول: 1225112) (مرور اول آزمون دوم: 1225212) 00:00:00
جلسه اول – تجسم فضایی – دوازدهم 01:45:00
آزمون اول – تجسم فضایی – نقطه، خط، صفحه و نما در هندسه فضایی – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1225121) (مرور اول:1225122) 02:00:00
جلسه دوم – تجسم فضایی – دوازدهم 00:45:00
آزمون دوم – تجسم فضایی – برش، دوران و اشکال فضایی – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1225221) (مرور اول:1225222) 01:30:00
مبحث نهم: تبدیل های هندسی
جزوه – تبدیل های هندسی – دوازدهم (کد آزمون: 1227111) (مرور اول: 1227112) 00:00:00
جلسه – تبدیل های هندسی – دوازدهم 01:41:00
آزمون – تبدیل های هندسی – انتقال، دوران، تجانس و بازتاب – دوازدهم ریاضی (کد آزمون:1227121) (مرور اول:1227122) 01:30:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
38 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.