روز كلاس: سه شنبه‌ها ساعت 18:00 الی 19:30
زمان شروع: 6 ام تیر ماه 1402
زمان پايان: انتهای اردیبهشت ماه 1403

برنامه درسی دوره

مقدمه
جلسه اول کلاس دهم 1402-1403 00:59:00
ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس دهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: مجموعه ، الگو و دنباله
جزوه اول – مجموعه ، الگو و دنباله – مجموعه – دهم (کد آزمون: 1011111) (مرور اول: 1011112) 00:00:00
جلسه اول – مجموعه ، الگو و دنباله – مجموعه – دهم 01:06:00
آزمون اول – مجموعه ، الگو و دنباله – مجموعه – دهم (کد آزمون: 1011121) (مرور اول: 1011122) 01:00:00
رفع اشکال مجموعه های متناهی و نامتناهی دهم 01:26:00
جزوه دوم – مجموعه ، الگو و دنباله – مجموعه – دهم (کد آزمون: 1011211) (مرور اول: 1011212) 00:00:00
جلسه دوم – مجموعه ، الگو و دنباله – مجموعه – دهم 01:21:00
آزمون دوم – مجموعه ، الگو و دنباله – دهم (کد آزمون: 1011221) (مرور اول: 1011222) 01:00:00
جزوه سوم – مجموعه ، الگو و دنباله – الگویابی – دهم (کد آزمون: 1011311) (مرور اول: 1011312) 00:00:00
جلسه سوم – مجموعه ، الگو و دنباله – الگویابی – دهم 02:23:00
آزمون سوم – مجموعه ، الگو و دنباله – الگویابی – دهم (کد آزمون: 1011321) (مرور اول: 1011322) 01:00:00
رفع اشکال جزوه و آزمون جلسه سوم و قسمتهای قبلی مجموعه الگو و دنباله دهم 00:51:00
جزوه چهارم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله حسابی – دهم (کد آزمون: 1011411) (مرور اول: 1011412) 00:00:00
جلسه چهارم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله حسابی – دهم 01:04:00
آزمون چهارم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله حسابی – دهم (کد آزمون: 1011421) (مرور اول: 1011422) 01:15:00
رفع اشکال جلسه چهارم کلاس دهم 00:24:00
جزوه پنجم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله هندسی – دهم (کد آزمون: 1011511) (مرور اول: 1011512) 00:00:00
جلسه پنجم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله هندسی – دهم 00:54:00
آزمون پنجم – مجموعه ، الگو و دنباله – دنباله هندسی – دهم (کد آزمون: 1011521) (مرور اول: 1011522) 01:15:00
رفع اشکال جزوه پنجم دنباله کلاس دهم 00:53:00
بحث در مورد جمله مشترک دو تصاعد حسابی 00:51:00
مبحث دوم: مثلثات
جزوه اول – مثلثات – نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه – دهم (کد آزمون: 1012111) (مرور اول: 1012112) 00:00:00
جلسه اول – مثلثات – نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه – دهم 01:23:00
آزمون اول – مثلثات – نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه – دهم (کد آزمون: 1012121) (مرور اول: 1012122) 01:00:00
رفع اشکال جلسه اول مثلثات دهم 00:43:00
جزوه دوم – مثلثات – دایره مثلثاتی – دهم (کد آزمون مرتبه اول: 1012211) (کد آزمون مرتبه دوم: 1012311) (مرور اول مرتبه اول: 1012212) (مرور اول مرتبه دوم: 1012312) 00:00:00
جلسه دوم – مثلثات – دایره مثلثاتی – دهم 01:14:00
آزمون دوم – مثلثات – دایره مثلثاتی – دهم (کد آزمون: 1012221) (مرور اول: 1012222) 01:00:00
رفع اشکل جلسه دوم مثلثات دهم 01:19:00
جلسه سوم – مثلثات – دایره مثلثاتی – دهم 01:32:00
آزمون سوم – مثلثات – دایره مثلثاتی – دهم (کد آزمون: 1012321) (مرور اول: 1012322) 01:00:00
رفع اشکال جلسه سوم مثلثات دهم 01:10:00
جزوه سوم – مثلثات – اتحادهای مثلثاتی – دهم(کد آزمون مرتبه اول: 1012411) (کد آزمون مرتبه دوم: 1012511)(مرور اول مرتبه اول: 1012412) (مرور اول مرتبه دوم: 1012512) 00:00:00
جلسه چهارم – مثلثات – اتحادهای مثلثاتی – دهم 00:52:00
آزمون چهارم – مثلثات – اتحادهای مثلثاتی – دهم (کد آزمون: 1012421) (مرور اول: 1012422) 01:00:00
رفع اشکال جلسه چهارم مثلثات دهم 00:41:00
جلسه پنجم – مثلثات – اتحادهای مثلثاتی – دهم 01:24:00
آزمون پنجم – مثلثات – اتحادهای مثلثاتی – دهم (کد آزمون: 1012521) (مرور اول: 1012522) 01:00:00
رفع اشکال جلسه پنجم مثلثات دهم 00:59:00
مبحث سوم: توان های گویا و عبارت های جبری
جزوه اول – توان های گویا و عبارت های جبری – ریشه و توان – دهم (کد آزمون: 1013111) (مرور اول: 1013112) 00:00:00
جلسه اول – توان های گویا و عبارت های جبری – دهم 01:04:00
آزمون اول – توان های گویا و عبارت های جبری – ریشه و توان – دهم (کد آزمون: 1013121) (مرور اول: 1013122) 01:00:00
رفع اشکال جلسه اول توانهای گویا و عبارتهای جبری کلاس دهم 00:58:00
جزوه دوم – توان های گویا و عبارت های جبری – ریشه و توان – دهم (کد آزمون: 1013211) (مرور اول: 1013212) 00:00:00
جلسه دوم – توان های گویا و عبارت های جبری – دهم 00:30:00
آزمون دوم – توان های گویا و عبارت های جبری – ریشه n ام – دهم (کد آزمون: 1013221) (مرور اول: 1013222) 01:00:00
رفع اشکال جلسه دوم عبارتهای جبری و توانهای گویا کلاس دهم 00:30:00
جزوه سوم – توان های گویا و عبارت های جبری – دهم (کد آزمون: 1013311) (مرور اول: 1013312) 00:00:00
جلسه سوم – توان های گویا و عبارت های جبری – دهم 00:46:00
آزمون سوم – توان های گویا و عبارت های جبری – توان های گویا – دهم (کد آزمون: 1013321) (مرور اول: 1013322) 01:00:00
رفع اشکال جلسه سوم عبارتهای جبری و توانهای گویا کلاس دهم 00:11:00
جزوه چهارم – توان های گویا و عبارت های جبری – عبارت های جبری – دهم (کد آزمون: 1013411) (مرور اول: 1013412) 00:00:00
جلسه چهارم – توان های گویا و عبارت های جبری – عبارت های جبری – دهم 01:41:00
آزمون چهارم – توان های گویا و عبارت های جبری – اتحاد و تجزیه – دهم (کد آزمون: 1013421) (مرور اول: 1013422) 01:00:00
جزوه پنجم – توان های گویا و عبارت های جبری – عبارت های جبری – دهم (کد آزمون: 1013511) (مرور اول: 1013512) 00:00:00
جلسه پنجم – توان های گویا و عبارت های جبری – عبارت های جبری – دهم 01:07:00
آزمون پنجم – توان های گویا و عبارت های جبری – اتحاد، رادیکال و گویا کردن مخرج کسرها – دهم (کد آزمون: 1013521) (مرور اول: 1013522) 01:15:00
رفع اشکال جلسه چهارم و پنجم عبارتهای جبری و توانهای گویا کلاس دهم 00:29:00
مبحث چهارم: معادله و نامعادله
جزوه اول – معادله و نامعادله – معادله درجه 2 – دهم (کد آزمون: 1014111) (مرور اول: 1014112) 00:00:00
جلسه اول – معادله و نامعادله – معادله درجه 2 – دهم 01:24:00
آزمون اول – معادله و نامعادله – معادله درجه 2 – دهم (کد آزمون: 1014121) (مرور اول: 1014122) 01:00:00
جزوه دوم – معادله و نامعادله – سهمی – دهم (کد آزمون اول: 1014211) (کد آزمون دوم: 1014311) (مرور اول آزمون اول: 1014212) (مرور اول آزمون دوم: 1014312) 00:00:00
جلسه دوم – معادله و نامعادله – سهمی – دهم 01:18:00
آزمون دوم – معادله و نامعادله – نمودار سهمی – دهم (کد آزمون: 1014221) (مرور اول: 1014222) 01:00:00
جلسه سوم – معادله و نامعادله – سهمی – دهم 01:02:00
آزمون سوم – معادله و نامعادله – نمودار سهمی – دهم (کد آزمون: 1014321) (مرور اول: 1014322) 01:15:00
جزوه سوم – معادله و نامعادله – تعیین علامت – دهم (کد آزمون: 1014411) (مرور اول: 1014412) 00:00:00
جلسه چهارم – معادله و نامعادله – تعیین علامت – دهم 01:21:00
آزمون چهارم – معادله و نامعادله – تعیین علامت – دهم (کد آزمون: 1014421) (مرور اول: 1014422) 01:15:00
جزوه چهارم – معادله و نامعادله – نامعادله – دهم (کد آزمون اول: 1014511) (کد آزمون دوم: 1014611) (مرور اول آزمون اول: 1014512) (مرور اول آزمون دوم: 1014612) 00:00:00
جلسه پنجم – معادله و نامعادله – نامعادله ساده و دوگانه – دهم 01:21:00
آزمون پنجم – معادله و نامعادله – تعیین علامت – دهم (کد آزمون: 1014521) (مرور اول: 1014522) 01:15:00
جلسه ششم – معادله و نامعادله – نامعادله دوگانه و قدرمطلقی – دهم 01:39:00
آزمون ششم – معادله و نامعادله – تعیین علامت – دهم (کد آزمون: 1014621) (مرور اول: 1014622) 01:00:00
جزوه پنجم – معادله و نامعادله – دهم (کد آزمون اول: 1014811) (کد آزمون دوم: 1014911) (مرور اول آزمون اول: 1014812) (مرور اول آزمون دوم: 1014912) 00:00:00
جلسه هفتم – معادله و نامعادله – دهم 00:25:00
آزمون هفتم – معادله و نامعادله – نامعادله قدرمطلقی – دهم (کد آزمون: 1014821) (مرور اول: 1014822) 01:30:00
مبحث پنجم: تابع
جزوه اول – تابع – دهم (کد آزمون اول: 1015111) (کد آزمون دوم: 1015211) (مرور اول آزمون اول: 1015112) (مرور اول آزمون دوم: 1015212) 00:00:00
جلسه اول – تابع – دهم 01:22:00
آزمون اول – تابع – مفاهیم اولیه تابع – دهم (کد آزمون: 1015121) (مرور اول: 1015122) 01:00:00
جلسه دوم – تابع – دهم 01:25:00
آزمون دوم – تابع – بازنمایی تابع و دامنه – دهم (کد آزمون: 1015221) (مرور اول: 1015222) 01:00:00
بررسی سوالات کنکور عبارتهای جبری کلاس دهم 11–11–1401 01:14:00
رفع اشکال جلسه دوم تابع دهم 00:19:00
جزوه دوم – تابع – دهم (کد آزمون اول: 1015311) (کد آزمون دوم: 1015411) (مرور اول آزمون اول: 1015312) (مرور اول آزمون دوم: 1015412) 00:00:00
جلسه سوم – تابع – دهم 01:25:00
آزمون سوم – تابع – تابع همانی، ثابت و چند ضابطه ای – دهم (کد آزمون: 1015321) (مرور اول: 1015322) 01:30:00
رفع اشکال جلسه سوم تابع دهم (حل 16 سوال اول آزمون 3 سایت) 01:33:00
جلسه چهارم – تابع – دهم 01:20:00
آزمون چهارم – تابع – انتقال – دهم (کد آزمون: 1015421) (مرور اول: 1015422) 01:15:00
مبحث ششم: ترکیبیات
جزوه اول – ترکیبیات – شمارش – دهم (کد آزمون: 1016111) (مرور اول: 1016112) 00:00:00
جلسه اول – ترکیبیات – دهم 01:16:00
آزمون اول – ترکیبیات – اصل جمع و اصل ضرب – دهم (کد آزمون: 1016121) (مرور اول: 1016122) 01:30:00
جزوه دوم – ترکیبیات – شمارش – دهم (کد آزمون: 1016211) (مرور اول: 1016212) 00:00:00
جلسه دوم – ترکیبیات – دهم 01:44:00
آزمون دوم – ترکیبیات – جایگشت – دهم (کد آزمون: 1016221) (مرور اول: 1016222) 01:30:00
جزوه سوم – ترکیبیات – شمارش – دهم (کد آزمون: 1016311) (مرور اول: 1016312) 00:00:00
جلسه سوم – ترکیبیات – دهم 01:21:00
آزمون سوم – ترکیبیات – ترکیب – دهم (کد آزمون: 1016321) (مرور اول: 1016322) 01:15:00
رفع اشکال شمارش دهم جلسه اول تا سوم 00:51:00
جزوه چهارم – ترکیبیات – شمارش – دهم (کد آزمون: 1016411) (مرور اول: 1016412) 00:00:00
جلسه چهارم – ترکیبیات – دهم 01:22:00
آزمون چهارم – ترکیبیات – زیرمجموعه و چند فرمول شمارش – دهم (کد آزمون: 1016421) (مرور اول: 1016422) 01:15:00
آزمون تکمیلی اول – شمارش – دهم (کد آزمون: 1016521) (مرور اول: 1016522) 00:00:00
مبحث هفتم: احتمال
جزوه اول – احتمال – دهم (کد آزمون: 1017111) (مرور اول: 1017112) 00:00:00
جلسه اول – احتمال – دهم 01:03:00
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال و پرتاب سکه – دهم (کد آزمون: 1017121) (مرور اول: 1017122) 01:30:00
جزوه دوم – احتمال – دهم (کد آزمون: 1017211) (مرور اول: 1017212) 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – دهم 01:39:00
آزمون دوم – احتمال – پرتاب تاس و احتمال برداشتن مهره از ظرف – دهم (کد آزمون: 1017221) (مرور اول: 1017222) 01:30:00
جزوه سوم – احتمال – دهم (کد آزمون: 1017311) (مرور اول: 1017312) 00:00:00
جلسه سوم – احتمال – دهم 01:25:00
آزمون سوم – احتمال – جایگشت، بخش پذیری و … – دهم (کد آزمون: 1017321) (مرور اول: 1017322) 01:30:00
حل دو سوال انتهای جزوه احتمال کلاس دهم 00:22:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
27 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.