روز كلاس: یک شنبه‌ها ساعت 18:00 الی 19:30
زمان شروع: 4 ام تیر ماه 1402
زمان پايان: انتهای اردیبهشت ماه 1403

برنامه درسی دوره

ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس یازدهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: معادله و نامعادله
جزوه اول – معادله و نامعادله – یازدهم (کد آزمون:1112111) (مرور اول:1112112) 00:00:00
جلسه اول – معادله و نامعادله – یازدهم 00:50:00
آزمون اول – معادله و نامعادله – رابطه بین ریشه های معادله درجه 2 – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1112121) (مرور اول:1112122) 01:00:00
رفع اشکال روابط بین ریشه های معادله درجه 2 یازدهم 00:54:00
جزوه دوم – معادله و نامعادله – یازدهم (کد آزمون اول :1112211) (کد آزمون دوم :1112212) (مرور اول آزمون اول:1112213) (مرور اول آزمون دوم:1112214) 00:00:00
جلسه دوم – معادله و نامعادله – یازدهم 01:02:00
آزمون دوم – معادله و نامعادله – صفرهای تابع درجه 2 – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1172221) (مرور اول:1172223) 01:30:00
رفع اشکال جلسه دوم یازدهم 01:25:00
جلسه سوم – معادله و نامعادله – یازدهم 00:34:00
آزمون سوم – معادله و نامعادله – تغییر متغیر – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1172222) (مرور اول:1172224) 01:30:00
رفع اشکال جلسه سوم یازدهم 00:41:00
جزوه سوم – معادله و نامعادله – یازدهم (کد آزمون اول: 1112311) (کد آزمون دوم: 1112411) (مرور اول آزمون اول:1112312) (مرور اول آزمون دوم:1112412) 00:00:00
جلسه چهارم – معادله و نامعادله – یازدهم 01:35:00
آزمون چهارم – معادله و نامعادله – معادلات گویا – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1112321) (مرور اول:1112322) 01:15:00
رفع اشکال آزمون جزوه و سایت معادلات گویا یازدهم 00:46:00
جلسه پنجم – معادله و نامعادله – یازدهم 01:11:00
آزمون پنجم – معادله و نامعادله – معادلات گویا و گنگ – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1112521) (مرور اول:1112522) 01:15:00
جزوه چهارم – معادله و نامعادله – یازدهم (کد آزمون: 1112511) (مرور اول:1112512) 00:00:00
جلسه ششم – معادله و نامعادله – یازدهم 01:42:00
آزمون ششم – معادله و نامعادله – معادلات قدرمطلقی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1112621) (مرور اول:1112622) 01:15:00
جزوه پنجم – معادله و نامعادله – یازدهم (کد آزمون: 1112611) (مرور اول:1112612) 00:00:00
جلسه هفتم – معادله و نامعادله – یازدهم 02:34:00
آزمون هفتم – معادله و نامعادله – معادلات قدرمطلقی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1112721) (مرور اول:1112722) 01:15:00
آزمون تکمیلی اول – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات گویا و گنگ – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1152121) (مرور اول:1152122) 01:30:00
آزمون تکمیلی دوم – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات گویا و گنگ – یازدهم (کد آزمون:1152221) (مرور اول:1152222) 00:00:00
آزمون تکمیلی سوم – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات گویا و گنگ – یازدهم (کد آزمون:1152321) (مرور اول:1152322) 00:00:00
آزمون تکمیلی چهارم – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات گویا و گنگ – یازدهم (کد آزمون:1152421) (مرور اول:1152422) 00:00:00
آزمون تکمیلی اول – معادله و نامعادله – تکمیلی روابط بین ریشه ها – یازدهم (کد آزمون:1152521) (مرور اول:1152522) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – معادله و نامعادله – تکمیلی روابط بین ریشه ها – یازدهم (کد آزمون:1152621) (مرور اول:1152622) 00:00:00
آزمون تکمیلی سوم – معادله و نامعادله – تکمیلی روابط بین ریشه ها – یازدهم (کد آزمون:1152721) (مرور اول:1152722) 00:00:00
آزمون تکمیلی اول – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات قدرمطلقی – یازدهم (کد آزمون:1152821) (مرور اول:1152822) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – معادله و نامعادله – تکمیلی معادلات قدرمطلقی – یازدهم (کد آزمون:1152861) (مرور اول:1152862) 00:00:00
آزمون مدارس برتر – فصل اول یازدهم ریاضی – 6 آبان – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1152941) (مرور اول:1152942) 00:00:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون کلاسی 1 تابع سوالات 81 تا100 00:37:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون 18 مهر 99 قلم چی رشته ریاضی 00:59:00
مبحث دوم: هندسه تحلیلی
جزوه اول – هندسه تحلیلی – یازدهم (کد آزمون اول: 1113111) (کد آزمون دوم: 1113211) (مرور اول آزمون اول: 1113112) (مرور اول آزمون دوم: 1113212) 00:00:00
جلسه اول – هندسه تحلیلی – یازدهم 01:05:00
آزمون اول – هندسه تحلیلی – نقطه و خط – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1113121) (مرور اول:1113122) 01:00:00
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – یازدهم 01:04:00
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – نقطه و خط و فاصله نقطه از خط – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1113221) (مرور اول:1113222) 01:00:00
آزمون تکمیلی اول – هندسه تحلیلی – یازدهم (کد آزمون:1153121) (مرور اول:1153122) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – هندسه تحلیلی – یازدهم (کد آزمون:1153221) (مرور اول:1153222) 00:00:00
مبحث سوم: مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی
جزوه – مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی – یازدهم (کد آزمون: 1114111) (مرور اول: 1114112) 00:00:00
جلسه – مجموع جملات تصاعد حسابی – یازدهم 00:57:00
جلسه – مجموع جملات تصاعد هندسی – یازدهم 00:47:00
رفع اشکال و تکمیل درس مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی یازدهم 01:23:00
آزمون – مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1114121) (مرور اول:1114122) 01:30:00
مبحث چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی
جزوه اول – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم (کد آزمون: 1118111) (مرور اول: 1118112) 00:00:00
جلسه اول – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم 01:01:00
آزمون اول – توابع نمایی و لگاریتمی – تابع نمایی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1118121) (مرور اول:1118122) 01:30:00
رفع اشکال جلسه اول تابع نمایی و لگاریتمی یازدهم 00:55:00
جزوه دوم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم (کد آزمون: 1118211) (مرور اول: 1118212) 00:00:00
جلسه دوم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم 01:16:00
آزمون دوم – توابع نمایی و لگاریتمی – نمودار تابع لگاریتمی و لگاریتم عدد – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1118221) (مرور اول:1118222) 01:30:00
رفع اشکال جلسه دوم تابع نمایی و لگاریتمی یازدهم 00:47:00
جزوه سوم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم (کد آزمون: 1118311) (مرور اول: 1118312) 00:00:00
جلسه سوم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم 01:03:00
آزمون سوم – توابع نمایی و لگاریتمی – خواص لگاریتم – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1118321) (مرور اول:1118322) 01:15:00
جزوه چهارم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم (کد آزمون: 1118411) (مرور اول: 1118412) 00:00:00
جلسه چهارم – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم 01:08:00
آزمون چهارم – توابع نمایی و لگاریتمی – معادلات لگاریتمی و کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1118421) (مرور اول:1118422) 01:30:00
آزمون تکمیلی اول – توابع نمایی و لگاریتمی – یازدهم (کد آزمون:1158121) (مرور اول:1158122) 00:00:00
حل کامل آزمون تکمیلی تابع نمایی و لگاریتمی یازدهم 01:45:00
مبحث پنجم: تابع
جزوه اول – تابع – یازدهم (کد آزمون اول: 1116111) (کد آزمون دوم: 1116211) (مرور اول آزمون اول: 1116112) (مرور اول آزمون دوم: 1116212) 00:00:00
جلسه اول – تابع – یازدهم 01:07:00
آزمون اول – تابع – بازنمایی تابع و دامنه – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116121) (مرور اول:1116122) 01:00:00
جلسه دوم – تابع – یازدهم 00:50:00
آزمون دوم – تابع – بازنمایی برد تابع و تساوی توابع – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116221) (مرور اول:1116222) 01:00:00
روش ابتکاری برای یافتن برد – درسنامه تکمیلی جلسه دوم تابع یازدهم 00:43:00
جزوه دوم – تابع – یازدهم (کد آزمون اول: 1116311) (کد آزمون دوم: 1116411) (مرور اول آزمون اول: 1116312) (مرور اول آزمون دوم: 1116412) 00:00:00
جلسه سوم – تابع – یازدهم 01:15:00
آزمون سوم – تابع – توابع گویا و توابع رادیکالی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116321) (مرور اول:1116322) 01:00:00
رفع اشکال جلسه 1 تا 3 تابع یازدهم 00:35:00
جلسه چهارم – تابع – یازدهم 01:04:00
آزمون چهارم – تابع – توابع گویا و توابع رادیکالی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116421) (مرور اول:1116422) 01:15:00
رفع اشکال جلسه 4 تابع یازدهم 01:00:00
جزوه سوم – تابع – یازدهم (کد آزمون: 1116511) (مرور اول: 1116512) 00:00:00
جلسه پنجم – تابع – یازدهم 01:09:00
آزمون پنجم – تابع – انتقال تابع – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116531) (مرور اول:1116532) 01:30:00
رفع اشکال جلسه پنجم تابع یازدهم 01:36:00
جزوه چهارم – تابع – یازدهم (کد آزمون اول: 1116611) (کد آزمون دوم: 1116711) (مرور اول آزمون اول: 1116612) (مرور اول آزمون دوم: 1116712) 00:00:00
جلسه ششم – تابع – یازدهم 01:32:00
آزمون ششم – تابع – تابع معکوس 1 – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116641) (مرور اول:1116642) 01:15:00
جلسه هفتم – تابع – یازدهم 01:26:00
آزمون هفتم – تابع – تابع معکوس 2 – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116721) (مرور اول:1116722) 01:15:00
رفع اشکال جلسه ششم و هفتم تابع یازدهم 01:36:00
جزوه پنجم – تابع – یازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه هشتم – تابع – یازدهم 01:08:00
آزمون هشتم – تابع – اعمال روی توابع – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116821) (مرور اول:1116822) 01:00:00
جلسه نهم – تابع – یازدهم 01:21:00
آزمون نهم – تابع – تابع مرکب – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1116921) (مرور اول:1116922) 01:15:00
آزمون تکمیلی اول – تابع – تابع جزء صحیح – یازدهم (کد آزمون:1116941) (مرور اول:1116942) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – تابع – یازدهم (کد آزمون:1116951) (مرور اول:1116952) 00:00:00
حل ویدیویی آزمون تکمیلی دوم تابع یازدهم 01:08:00
آزمون تکمیلی سوم – تابع – یازدهم (کد آزمون:1116961) (مرور اول:1116962) 00:00:00
حل ویدیویی آزمون تکمیلی سوم تابع یازدهم 00:43:00
آزمون کلاسی تابع یازدهم – آزمون های آزمایشی 3 دی 1400 00:41:00
آزمون تکمیلی چهارم – تابع – یازدهم (کد آزمون:1116971) (مرور اول:1116972) 00:00:00
آزمون تکمیلی پنجم – تابع – یازدهم (کد آزمون:1116981) (مرور اول:1116982) 00:00:00
آزمون تکمیلی پنجم تابع یازدهم حل سوالات 1 تا 20 01:19:00
حل 10 سوال آخر آزمون تکمیلی 5 تابع یازدهم 00:29:00
مبحث ششم: مثلثات
جزوه اول – مثلثات – یازدهم (کد آزمون اول: 1117111) (کد آزمون دوم: 1117211) (مرور اول آزمون اول: 1117112) (مرور اول آزمون دوم: 1117212) 00:00:00
جلسه اول – مثلثات – یازدهم 01:16:00
آزمون اول – مثلثات – دایره مثلثاتی، طول کمان و رادیان – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1117121) (مرور اول:1117122) 01:15:00
آزمون اول – قسمت دوم – مثلثات – دایره مثلثاتی، طول کمان و رادیان – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1117661) (مرور اول:1117662) 01:30:00
جزوه دوم – مثلثات – یازدهم (کد آزمون: 1117311) (مرور اول: 1117312) 00:00:00
جلسه دوم – مثلثات – یازدهم 00:00:00
آزمون دوم – مثلثات – تبدیل نسبت های مثلثاتی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1117221) (مرور اول:1117222) 01:00:00
جزوه سوم – مثلثات – یازدهم (کد آزمون: 1117411) (مرور اول: 1117412) 00:00:00
جلسه سوم – مثلثات – یازدهم 01:13:00
آزمون سوم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1117321) (مرور اول:1117322) 01:15:00
جزوه چهارم – مثلثات – یازدهم (کد آزمون: 1117511) (مرور اول: 1117512) 00:00:00
جلسه چهارم – مثلثات – یازدهم 01:39:00
آزمون چهارم – مثلثات – نسبتهای مثلثاتی جمع و تفاضل زوایا – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1117421) (مرور اول:1117422) 01:00:00
آزمون تکمیلی اول – مثلثات – یازدهم (کد آزمون:1117181) (مرور اول:1117182) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – مثلثات – یازدهم (کد آزمون:1117281) (مرور اول:1117282) 00:00:00
آزمون تکمیلی سوم – مثلثات – یازدهم (کد آزمون:1117481) (مرور اول:1117482) 00:00:00
آزمون های جمع بندی نیمسال اول
آزمون جمع بندی نیمسال اول – حسابان – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1191111) (مرور اول:1191112) 00:00:00
حل ویدیویی 20 سوال آزمون جمع بندی نیمسال اول یازدهم تجربی 01:32:00
آزمون 23 دی 1401 رشته تجربی یازدهم 01:21:00
آزمون جمع بندی نیمسال اول – هندسه – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1191121) (مرور اول:1191122) 00:00:00
حل آزمون جمع بندی نیمسال اول یازدهم ریاضی هندسه 2 01:27:00
آزمون جمع بندی نیمسال اول – آمار و احتمال – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1191131) (مرور اول:1191132) 00:00:00
مبحث هفتم: حد و پیوستگی
جزوه اول – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون: 1119111) (مرور اول: 1119112) 00:00:00
جلسه اول – حد و پیوستگی – یازدهم 01:45:00
آزمون اول – حد و پیوستگی – مفاهیم اولیه – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1119121) (مرور اول:1119122) 01:30:00
جزوه دوم – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون: 1119211) (مرور اول: 1119212) 00:00:00
جلسه دوم – حد و پیوستگی – یازدهم 01:35:00
آزمون دوم – حد و پیوستگی – رفع ابهام صفر – صفرم توابع کسری چندجمله ای – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1119221) (مرور اول:1119222) 01:30:00
جزوه سوم – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون اول: 1119311) (کد آزمون دوم: 1119411) (مرور اول آزمون اول: 1119312) (مرور اول آزمون دوم: 1119412) 00:00:00
جلسه سوم – حد و پیوستگی – یازدهم 01:49:00
آزمون سوم – حد و پیوستگی – رفع ابهام صفر – صفرم توابع کسری مثلثاتی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1119321) (مرور اول:1119322) 01:30:00
آزمون چهارم – حد و پیوستگی – رفع ابهام صفر – صفرم با استفاده از هم ارزیهای مثلثاتی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1119421) (مرور اول:1119422) 01:30:00
جزوه چهارم – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون اول: 1119511) (کد آزمون دوم: 1119611) (مرور اول آزمون اول: 1119512) (مرور اول آزمون دوم: 1119612) 00:00:00
جلسه چهارم – حد و پیوستگی – یازدهم 01:58:00
آزمون پنجم – حد و پیوستگی – پیوستگی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1119521) (مرور اول:1119522) 01:30:00
آزمون تکمیلی اول – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون:1199181) (مرور اول:1199182) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – حد و پیوستگی – یازدهم ریاضی (کد آزمون:1199281) (مرور اول:1199282) 00:00:00
آزمون تکمیلی سوم – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون:1199381) (مرور اول:1199382) 00:00:00
آزمون تکمیلی چهارم – حد و پیوستگی – یازدهم (کد آزمون:1199481) (مرور اول:1199482) 00:00:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
31 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.