روز كلاس: دوشنبه‌ها ساعت 18:00 الی 19:30
زمان شروع: 5 ام تیر ماه 1402
زمان پايان: انتهای اسفند ماه 1402

برنامه درسی دوره

مبحث اول: آمار
جزوه – آمار – دوازدهم (کد آزمون: 1234111) (مرور اول: 1234112) 00:00:00
جلسه – آمار – دوازدهم 02:07:00
آزمون – آمار – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1234131) (مرور اول: 1234132) 01:30:00
مبحث دوم: هندسه تحلیلی
جزوه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246111) (مرور اول: 1246112) 00:00:00
جلسه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:25:00
آزمون اول – هندسه تحلیلی – هندسه مختصاتی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1222121) (مرور اول: 1222122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246211) (مرور اول: 1246212) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:37:00
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1222221) (مرور اول: 1222222) 01:00:00
جزوه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246311) (مرور اول: 1246312) 00:00:00
جلسه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:07:00
آزمون سوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1222321) (مرور اول: 1222322) 01:00:00
جزوه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246411) (مرور اول: 1246412) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:16:00
آزمون چهارم – هندسه تحلیلی – بیضی و تفکر تجسمی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1222421) (مرور اول: 1222422) 01:00:00
مبحث سوم: شمارش
جزوه – شمارش – دوازدهم (کد آزمون: 1235111) (مرور اول: 1235112) 00:00:00
جلسه – شمارش – دوازدهم 02:36:00
آزمون – شمارش – شمارش، جایگشت و ترکیب – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1235121) (مرور اول: 1235122) 01:15:00
مبحث چهارم: احتمال
جزوه اول – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236111) (مرور اول: 1236112) 00:00:00
جلسه اول – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1236121) (مرور اول: 1236122) 01:30:00
جزوه دوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236211) (مرور اول: 1236212) 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – دوازدهم 01:41:00
آزمون دوم – احتمال – قوانین احتمال و دو پیشامد مستقل – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1236221) (مرور اول: 1236222) 01:15:00
جزوه سوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236311) (مرور اول: 1236312) 00:00:00
جلسه سوم – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون سوم – شمارش و احتمال – احتمال شرطی و قانون احتمال کل – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1236321) (مرور اول: 1236322) 01:15:00
مبحث پنجم: هندسه پایه
جزوه اول – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1115111) (کد آزمون دوم: 1115211) (مرور اول آزمون اول: 1115112) (مرور اول آزمون دوم: 1115212) 00:00:00
جلسه اول – هندسه پایه – دوازدهم 01:14:00
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1115121) (مرور اول:1115122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1224311) (کد آزمون دوم: 1224411) (مرور اول آزمون اول: 1224312) (مرور اول آزمون دوم: 1224412) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:13:00
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1115221) (مرور اول:1115222) 01:15:00
جلسه سوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:07:00
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1115321) (مرور اول:1115322) 01:15:00
جزوه سوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون: 1115511) (مرور اول: 1115512) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه پایه – دوازدهم 01:11:00
آزمون چهارم – هندسه پایه – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1115421) (مرور اول:1115422) 01:15:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
32 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.