برنامه درسی دوره

ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
مبحث دوم: احتمال
جزوه اول – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236111) (مرور اول: 1236112) 00:00:00
جلسه اول – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236121) (مرور اول: 1236122) 01:30:00
جزوه دوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236211) (مرور اول: 1236212) 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – دوازدهم 01:41:00
آزمون دوم – احتمال – قوانین احتمال و دو پیشامد مستقل – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236221) (مرور اول: 1236222) 01:15:00
جزوه سوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236311) (مرور اول: 1236312) 00:00:00
جلسه سوم – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون سوم – شمارش و احتمال – احتمال شرطی و قانون احتمال کل – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236321) (مرور اول: 1236322) 01:15:00
جزوه چهارم – احتمال – دوازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236411) (مرور اول: 1236412) 00:00:00
جلسه چهارم – احتمال – دوازدهم ریاضی 00:53:00
آزمون چهارم – شمارش و احتمال – احتمال غیر هم شانس، قانون بیز و … – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1236421) (مرور اول: 1236422) 01:30:00
آزمون تکمیلی – احتمال – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1136181) (مرور اول: 1136182) 00:00:00
آزمون تکمیلی 1 احتمال یازدهم قسمت دوم 00:53:00
آزمون تکمیلی اول – احتمال – یازدهم (کد آزمون: 1238221) (مرور اول: 1238222) 00:00:00
آزمون تکمیلی دوم – احتمال – یازدهم (کد آزمون: 1238321) (مرور اول: 1238322) 00:00:00
رفع اشکال کل احتمال یازدهم 01:37:00
مبحث سوم: آمار
جزوه – آمار – دوازدهم (کد آزمون: 1234111) (مرور اول: 1234112) 00:00:00
جلسه – آمار – دوازدهم 02:07:00
آزمون – آمار – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1234141) (مرور اول: 1234142) 01:45:00
جزوه – آماراستنباطی – دوازدهم (کد آزمون: 1238111) (مرور اول: 1238112) 00:00:00
جلسه – آماراستنباطی – دوازدهم 01:34:00
آزمون – آمار استنباطی – روشهای جمع آوری داده، برآورد نقطه ای و بازه ای – یازدهم ریاضی (کد آزمون: 1238121) (مرور اول: 1238122) 01:15:00
حل آزمون 23 دی 1401 یازدهم ریاضی – هندسه و آمار 01:25:00
آزمون دوم – آمار توصیفی – یازدهم (کد آزمون: 1238221) (مرور اول: 1238222) 00:00:00
آزمون دوم – آمار استنباطی – یازدهم (کد آزمون: 1238321) (مرور اول: 1238322) 00:00:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
2 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.