برنامه درسی دوره

مقدمه
ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس دوازدهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: تابع
جزوه اول – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211111) (مرور اول:1211112) 00:00:00
جلسه اول – تابع – دوازدهم 01:30:00
آزمون اول – تابع – انتقال توابع – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211121) (مرور اول:1211122) 01:15:00
جزوه دوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211211) (مرور اول:1211212) 00:00:00
جلسه دوم – تابع – دوازدهم 03:20:00
آزمون دوم – تابع – قدر مطلق و جزء صحیح – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211221) (مرور اول:1211222) 01:15:00
جزوه سوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211311) (مرور اول:1211312) 00:00:00
جلسه سوم – تابع – دوازدهم 01:19:00
آزمون سوم – تابع – نمودار توابع و یکنوایی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211321) (مرور اول:1211322) 01:30:00
جزوه چهارم – تابع – دوازدهم (کد آزمون اول:1211411) (کد آزمون دوم:1211511) (مرور اول آزمون اول:1211412) (مرور اول آزمون دوم:1211512) 00:00:00
جلسه چهارم – تابع – دوازدهم 01:27:00
آزمون چهارم – تابع – دامنه و برد در تابع مرکب – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211421) (مرور اول:1211422) 01:30:00
جلسه پنجم – تابع – دوازدهم 02:29:00
آزمون پنجم – تابع – تابع مرکب و انتقال نمودار – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211521) (مرور اول:1211522) 01:30:00
جزوه پنجم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211611) (مرور اول:1211612) 00:00:00
جلسه ششم – تابع – دوازدهم 02:08:00
آزمون ششم – تابع – تابع معکوس – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211621) (مرور اول:1211622) 01:15:00
جزوه ششم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211711) (مرور اول:1211712) 00:00:00
جلسه هفتم – تابع – دوازدهم 01:34:00
آزمون هفتم – تابع – تقسیم چندجمله ایها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211721) (مرور اول:1211722) 01:15:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون کلاسی 1 تابع سوالات 81 تا100 00:37:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون 18 مهر 99 قلم چی رشته ریاضی 00:59:00
مبحث دوم: مثلثات
جزوه اول – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212111) (مرور اول:1212112) 00:00:00
جلسه اول – مثلثات – دوازدهم 01:58:00
آزمون اول – مثلثات – مثلثات دهم – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212121) (مرور اول:1212122) 01:15:00
جزوه دوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212211) (مرور اول:1212212) 00:00:00
جلسه دوم – مثلثات – دوازدهم 01:17:00
آزمون دوم – مثلثات – مثلثات یازدهم – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212221) (مرور اول:1212222) 01:15:00
جزوه سوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212311) (مرور اول:1212312) 00:00:00
جلسه سوم – مثلثات – دوازدهم 03:11:00
آزمون سوم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212321) (مرور اول:1212322) 01:15:00
جزوه چهارم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212411) (مرور اول:1212412) 00:00:00
جلسه چهارم – مثلثات – دوازدهم 03:19:00
آزمون چهارم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212421) (مرور اول:1212422) 01:15:00
جزوه پنجم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212511) (مرور اول:1212512) 00:00:00
جلسه پنجم – مثلثات – دوازدهم 02:01:00
آزمون مباحث تکمیلی – مثلثات – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212531) (مرور اول:1212532) 01:15:00
مبحث سوم: توابع نمایی و لگاریتمی
جزوه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم (کد آزمون اول:1217111) (مرور اول آزمون اول:1217112) 00:00:00
جلسه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم 00:58:00
آزمون – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1217121) (مرور اول:1217122) 01:30:00
مبحث چهارم: حد و پیوستگی
جزوه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم 01:20:00
آزمون اول – حد و پیوستگی – حد – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215161) (مرور اول:1215162) 01:15:00
جزوه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم 03:17:00
آزمون دوم – حد و پیوستگی – پیوستگی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215261) (مرور اول:1215262) 01:15:00
حل آزمون انتهای جزوه دوم حد و پیوستگی (12 ریاضی) 00:32:00
جزوه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون:1215511) (مرور اول آزمون:1215512) 00:00:00
جلسه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم 02:15:00
آزمون سوم – حد و پیوستگی – حد و بی نهایت – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215321) (مرور اول:1215322) 01:15:00
كلاس تقويتي: يادآوري مفهوم تابع جز صحيح از كلاس يازدهم 01:05:00
جزوه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1215631) (مرور اول آزمون:1215632) 00:00:00
جلسه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم 02:29:00
آزمون چهارم – حد و پیوستگی – مباحث تکمیلی حد – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215441) (مرور اول:1215442) 01:15:00
مبحث پنجم: عبارت های جبری
جزوه – عبارت های جبری – دوازدهم (کد آزمون اول: 1013411) (کد آزمون دوم: 1013511) (مرور اول آزمون اول: 1013412) (مرور اول آزمون دوم: 1013512) 00:00:00
جلسه اول – عبارت های جبری – دوازدهم 00:34:00
آزمون اول – عبارت های جبری – اتحاد و تجزیه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1013421) (مرور اول: 1013422) 01:00:00
جلسه دوم – عبارت های جبری – دوازدهم 01:51:00
آزمون دوم – عبارت های جبری – اتحاد، رادیکال و گویا کردن مخرج کسرها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1013521) (مرور اول: 1013522) 01:15:00
مبحث ششم: مجموعه، الگو و دنباله
جزوه – مجموعه – دوازدهم (کد آزمون: 1241111) (مرور اول: 1241112) 00:00:00
جلسه – مجموعه – دوازدهم 01:30:00
آزمون – مجموعه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1241121) (مرور اول: 1241122) 01:00:00
جزوه – الگو و دنباله – دوازدهم (کد آزمون اول: 1241211) (مرور اول آزمون اول: 1241212) (کد آزمون دوم: 1241311) (مرور اول آزمون دوم: 1241312) 00:00:00
جلسه – الگو و دنباله – دوازدهم 01:09:00
آزمون – الگو و دنباله – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1241221) (مرور اول: 1241222) 01:15:00
مبحث هفتم: مشتق
جزوه اول – مشتق – دوازدهم (کد آزمون اول:1216111) (مرور اول آزمون اول:1216112) 00:00:00
جلسه اول – مشتق – دوازدهم 01:43:00
آزمون اول – مشتق – تعریف مشتق، مشتق پذیری و مشتق چپ و راست – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216121) (مرور اول:1216122) 01:15:00
جزوه دوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه دوم – مشتق – دوازدهم 01:46:00
آزمون دوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216221) (مرور اول:1216222) 01:15:00
جلسه سوم – مشتق – دوازدهم 01:14:00
آزمون سوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216321) (مرور اول:1216322) 01:30:00
جلسه چهارم – مشتق – دوازدهم (اين مبحث مربوط به رشته ریاضی است و برای رشته تجربی اختیاریه) 00:58:00
جزوه سوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216511) (مرور اول:1216512) 00:00:00
جلسه پنجم – مشتق – دوازدهم 01:31:00
آزمون چهارم – مشتق – آهنگ تغییرات و معادله خط مماس بر منحنی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216521) (مرور اول:1216522) 01:30:00
مشتق آزمون 5 آذر 00:00:00
مشتق آزمون 6 آذر 00:00:00
مشتق آزمون 19 آذر 00:00:00
مبحث هشتم: معادله و نامعادله
جزوه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213111) (مرور اول:1213112) 00:00:00
جلسه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:16:00
آزمون اول – معادله و نامعادله – روش های حل معادله درجه 2 و سهمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213121) (مرور اول:1213122) 01:15:00
جزوه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213211) (مرور اول:1213212) 00:00:00
جلسه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:48:00
آزمون دوم – معادله و نامعادله – نامعادله – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213221) (مرور اول:1213222) 01:15:00
جزوه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213311) (مرور اول آزمون اول:1213312) (کد آزمون دوم:1213411) (مرور اول آزمون دوم:1213412) 00:00:00
جلسه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:40:00
آزمون سوم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213321) (مرور اول:1213322) 01:30:00
جلسه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:20:00
آزمون چهارم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213421) (مرور اول:1213422) 01:30:00
جزوه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213511) (مرور اول آزمون اول:1213512) 00:00:00
جلسه پنجم – معادله و نامعادله – دوازدهم 02:07:00
آزمون پنجم – معادله و نامعادله – معادلات گویا و رادیکالی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213521) (مرور اول:1213522) 01:15:00
مبحث نهم: کاربرد مشتق
جزوه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216611) (مرور اول:1216612) 00:00:00
جلسه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم 00:00:00
آزمون اول – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216641) (مرور اول:1216642) 01:15:00
جزوه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216711) (مرور اول:1216712) 00:00:00
جلسه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم 01:59:00
آزمون دوم – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216721) (مرور اول:1216722) 01:15:00
جزوه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216811) (مرور اول:1216812) 00:00:00
جلسه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم 02:03:00
آزمون سوم – کاربرد مشتق – بهینه سازی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216821) (مرور اول:1216822) 01:15:00
جزوه چهارم – کاربرد مشتق – رسم نمودار – اختصاصی رشته رياضی (رسم نمودار در كتاب درسی رشته تجربی وجود ندارد و اين جلسه صرفا برای علاقمندان است) 00:00:00
جلسه چهارم – کاربرد مشتق – رسم نمودار – اختصاصی رشته رياضی (رسم نمودار در كتاب درسی رشته تجربی وجود ندارد و اين جلسه صرفا برای علاقمندان است) 01:48:00
جزوه – قاعده هوپیتال – دوازدهم 00:00:00
جلسه – قاعده هوپیتال – دوازدهم 01:21:00
کاربرد مشتق آزمون 20 آذر 00:00:00
کاربرد مشتق آزمون 26 آذر 01:26:00
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر 00:00:00
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر – گروه دوم 01:16:00
کاربرد مشتق آزمون 3 دی 00:00:00
مبحث دهم: کاربرد آمار
جزوه – آمار – دوازدهم (کد آزمون: 1234111) (مرور اول: 1234112) 00:00:00
جلسه – آمار – دوازدهم 02:07:00
آزمون – آمار – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1234131) (مرور اول: 1234132) 01:30:00
مبحث یازدهم: هندسه تحلیلی
جزوه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246111) (مرور اول: 1246112) 00:00:00
جلسه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:25:00
آزمون اول – هندسه تحلیلی – هندسه مختصاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222121) (مرور اول: 1222122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246211) (مرور اول: 1246212) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:37:00
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222221) (مرور اول: 1222222) 01:00:00
جزوه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246311) (مرور اول: 1246312) 00:00:00
جلسه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:07:00
آزمون سوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222321) (مرور اول: 1222322) 01:00:00
جزوه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246411) (مرور اول: 1246412) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی 01:16:00
آزمون چهارم – هندسه تحلیلی – بیضی و تفکر تجسمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222421) (مرور اول: 1222422) 01:00:00
مبحث دوازدهم: شمارش
جزوه – شمارش – دوازدهم (کد آزمون: 1235111) (مرور اول: 1235112) 00:00:00
جلسه – شمارش – دوازدهم 02:36:00
آزمون – شمارش – شمارش، جایگشت و ترکیب – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1235121) (مرور اول: 1235122) 01:15:00
مبحث سیزدهم: احتمال
جزوه اول – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236111) (مرور اول: 1236112) 00:00:00
جلسه اول – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236121) (مرور اول: 1236122) 01:30:00
جزوه دوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236211) (مرور اول: 1236212) 00:00:00
جلسه دوم – احتمال – دوازدهم 01:41:00
آزمون دوم – احتمال – قوانین احتمال و دو پیشامد مستقل – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236221) (مرور اول: 1236222) 01:15:00
جزوه سوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236311) (مرور اول: 1236312) 00:00:00
جلسه سوم – احتمال – دوازدهم 01:08:00
آزمون سوم – شمارش و احتمال – احتمال شرطی و قانون احتمال کل – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236321) (مرور اول: 1236322) 01:15:00
مبحث چهاردهم: هندسه پایه
جزوه اول – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1115111) (کد آزمون دوم: 1115211) (مرور اول آزمون اول: 1115112) (مرور اول آزمون دوم: 1115212) 00:00:00
جلسه اول – هندسه پایه – دوازدهم 01:14:00
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115121) (مرور اول:1115122) 01:15:00
جزوه دوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1224311) (کد آزمون دوم: 1224411) (مرور اول آزمون اول: 1224312) (مرور اول آزمون دوم: 1224412) 00:00:00
جلسه دوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:13:00
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115221) (مرور اول:1115222) 01:15:00
جلسه سوم – هندسه پایه – دوازدهم 01:07:00
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115321) (مرور اول:1115322) 01:15:00
جزوه سوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون: 1115511) (مرور اول: 1115512) 00:00:00
جلسه چهارم – هندسه پایه – دوازدهم 01:11:00
آزمون چهارم – هندسه پایه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115421) (مرور اول:1115422) 01:15:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
26 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.