برنامه درسی دوره

ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
مبحث اول: دایره
جزوه اول – دایره – یازدهم (کد آزمون اول: 1126111) (مرور اول: 1126112) 00:00:00
جلسه اول – دایره – یازدهم 01:29:00
آزمون اول – دایره – زاویه – هندسه 2 (کد آزمون:1126121) (مرور اول:1126122) 01:30:00
جزوه دوم – دایره – یازدهم (کد آزمون اول: 1126211) (مرور اول: 1126212) 00:00:00
جلسه دوم – دایره – یازدهم 01:13:00
آزمون دوم – دایره – رابطه طولی شماره 1 – هندسه 2 (کد آزمون:1126221) (مرور اول:1126222) 01:30:00
جزوه سوم – دایره – یازدهم (کد آزمون اول: 1126311) (مرور اول: 1126312) 00:00:00
جلسه سوم – دایره – یازدهم 01:11:00
آزمون سوم – دایره – رابطه طولی شماره 2 – هندسه 2 (کد آزمون:1126321) (مرور اول:1126322) 01:15:00
جزوه چهارم – دایره – یازدهم (کد آزمون اول: 1126411) (مرور اول: 1126412) 00:00:00
جلسه چهارم – دایره – یازدهم 01:09:00
آزمون چهارم – دایره – قطاع و مساحت در دایره – چندضلعی های محیطی و محاطی – هندسه 2 (کد آزمون:1126421) (مرور اول:1126422) 01:15:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
32 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.