برنامه درسی دوره

مقدمه
ورود نتایج آزمون ها
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته 00:05:00
پاسخنامه کلاس دوازدهم 00:00:00
فرم وارد کردن درصد 00:00:00
مبحث اول: تابع
جزوه اول – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211111) (مرور اول:1211112) 00:00:00
جلسه اول – تابع – دوازدهم 01:30:00
آزمون اول – تابع – انتقال توابع – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211121) (مرور اول:1211122) 01:15:00
جزوه دوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211211) (مرور اول:1211212) 00:00:00
جلسه دوم – تابع – دوازدهم 03:20:00
آزمون دوم – تابع – قدر مطلق و جزء صحیح – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211221) (مرور اول:1211222) 01:15:00
جزوه سوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211311) (مرور اول:1211312) 00:00:00
جلسه سوم – تابع – دوازدهم 01:19:00
آزمون سوم – تابع – نمودار توابع و یکنوایی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211321) (مرور اول:1211322) 01:30:00
جزوه چهارم – تابع – دوازدهم (کد آزمون اول:1211411) (کد آزمون دوم:1211511) (مرور اول آزمون اول:1211412) (مرور اول آزمون دوم:1211512) 00:00:00
جلسه چهارم – تابع – دوازدهم 01:27:00
آزمون چهارم – تابع – دامنه و برد در تابع مرکب – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211421) (مرور اول:1211422) 01:30:00
جلسه پنجم – تابع – دوازدهم 02:29:00
آزمون پنجم – تابع – تابع مرکب و انتقال نمودار – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211521) (مرور اول:1211522) 01:30:00
جزوه پنجم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211611) (مرور اول:1211612) 00:00:00
جلسه ششم – تابع – دوازدهم 02:08:00
آزمون ششم – تابع – تابع معکوس – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211621) (مرور اول:1211622) 01:15:00
جزوه ششم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211711) (مرور اول:1211712) 00:00:00
جلسه هفتم – تابع – دوازدهم 01:34:00
آزمون هفتم – تابع – تقسیم چندجمله ایها – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1211721) (مرور اول:1211722) 01:15:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون کلاسی 1 تابع سوالات 81 تا100 00:37:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون 18 مهر 99 قلم چی رشته ریاضی 00:59:00
مبحث دوم: مثلثات
جزوه اول – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212111) (مرور اول:1212112) 00:00:00
جلسه اول – مثلثات – دوازدهم 01:58:00
آزمون اول – مثلثات – مثلثات دهم – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1212121) (مرور اول:1212122) 01:15:00
جزوه دوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212211) (مرور اول:1212212) 00:00:00
جلسه دوم – مثلثات – دوازدهم 01:17:00
آزمون دوم – مثلثات – مثلثات یازدهم – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1212221) (مرور اول:1212222) 01:15:00
جزوه سوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212311) (مرور اول:1212312) 00:00:00
جلسه سوم – مثلثات – دوازدهم 03:11:00
آزمون سوم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1212321) (مرور اول:1212322) 01:15:00
جزوه چهارم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212411) (مرور اول:1212412) 00:00:00
جلسه چهارم – مثلثات – دوازدهم 03:19:00
آزمون چهارم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1212421) (مرور اول:1212422) 01:15:00
جزوه پنجم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212511) (مرور اول:1212512) 00:00:00
جلسه پنجم – مثلثات – دوازدهم 02:01:00
آزمون مباحث تکمیلی – مثلثات – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1212521) (مرور اول:1212522) 01:15:00
مبحث سوم: توابع نمایی و لگاریتمی
جزوه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم (کد آزمون اول:1217111) (مرور اول آزمون اول:1217112) 00:00:00
جلسه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم 00:58:00
آزمون – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1217121) (مرور اول:1217122) 01:30:00
مبحث چهارم: حد و پیوستگی
جزوه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم 01:20:00
جلسه حل ویدیویی آزمون دوم – جزوه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم (هم ارزی های رشته ریاضی) 00:48:00
آزمون اول – حد و پیوستگی – حد – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1215121) (مرور اول:1215122) 01:30:00
جزوه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم 03:17:00
آزمون دوم – حد و پیوستگی – پیوستگی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1215221) (مرور اول:1215222) 01:30:00
حل آزمون انتهای جزوه دوم حد و پیوستگی (12 ریاضی) 00:32:00
جزوه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون:1215511) (مرور اول آزمون:1215512) 00:00:00
جلسه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم 02:15:00
آزمون سوم – حد و پیوستگی – حد و بی نهایت – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1215321) (مرور اول:1215322) 01:15:00
كلاس تقويتي: يادآوري مفهوم تابع جز صحيح از كلاس يازدهم 01:05:00
جزوه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم ریاضی (کد آزمون اول:1215611) (کد آزمون دوم:1215711) (مرور اول آزمون اول:1215612) (مرور اول آزمون دوم:1215712) 00:00:00
جلسه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم 02:29:00
جلسه – چهارم قسمت دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم ریاضی 01:17:00
آزمون چهارم – حد و پیوستگی – مباحث تکمیلی حد – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1215421) (مرور اول:1215422) 01:15:00
مبحث پنجم: عبارت های جبری
جزوه – عبارت های جبری – دوازدهم (کد آزمون اول: 1013411) (کد آزمون دوم: 1013511) (مرور اول آزمون اول: 1013412) (مرور اول آزمون دوم: 1013512) 00:00:00
جلسه اول – عبارت های جبری – دوازدهم 00:34:00
آزمون اول – عبارت های جبری – اتحاد و تجزیه – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون: 1013421) (مرور اول: 1013422) 01:00:00
جلسه دوم – عبارت های جبری – دوازدهم 01:51:00
آزمون دوم – عبارت های جبری – اتحاد، رادیکال و گویا کردن مخرج کسرها – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون: 1013521) (مرور اول: 1013522) 01:15:00
مبحث ششم: مجموعه، الگو و دنباله
جزوه – الگو و دنباله – دوازدهم (کد آزمون اول: 1241211) (مرور اول آزمون اول: 1241212) (کد آزمون دوم: 1241311) (مرور اول آزمون دوم: 1241312) 00:00:00
جلسه – الگو و دنباله – دوازدهم 01:09:00
آزمون – الگو و دنباله – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون: 1241221) (مرور اول: 1241222) 01:15:00
جزوه – مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی – دوازدهم (کد آزمون: 1114111) (مرور اول: 1114112) 00:00:00
جلسه – مجموع جملات تصاعد حسابی – دوازدهم 00:57:00
جلسه – مجموع جملات تصاعد هندسی – دوازدهم 00:48:00
رفع اشکال و تکمیل درس مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی یازدهم 01:23:00
آزمون – مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1114121) (مرور اول:1114122) 01:30:00
مبحث هفتم: مشتق
جزوه اول – مشتق – دوازدهم (کد آزمون اول:1216111) (مرور اول آزمون اول:1216112) 00:00:00
جلسه اول – مشتق – دوازدهم 01:43:00
آزمون اول – مشتق – تعریف مشتق، مشتق پذیری و مشتق چپ و راست – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216121) (مرور اول:1216122) 01:15:00
جزوه دوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) 00:00:00
جلسه دوم – مشتق – دوازدهم 01:46:00
آزمون دوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216221) (مرور اول:1216222) 01:15:00
جلسه سوم – مشتق – دوازدهم 01:14:00
آزمون سوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216321) (مرور اول:1216322) 01:30:00
جلسه چهارم – مشتق – دوازدهم (اين مبحث مربوط به رشته ریاضی است و برای رشته تجربی اختیاریه) 00:58:00
آزمون چهارم – مشتق – مشتق توابع مثلثاتی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216421) (مرور اول:1216422) 01:30:00
جزوه سوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216511) (مرور اول:1216512) 00:00:00
جلسه پنجم – مشتق – دوازدهم 01:31:00
آزمون پنجم – مشتق – آهنگ تغییرات و معادله خط مماس بر منحنی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216521) (مرور اول:1216522) 01:30:00
مشتق آزمون 5 آذر 00:00:00
مشتق آزمون 6 آذر 00:00:00
مشتق آزمون 19 آذر 00:00:00
مبحث هشتم: معادله و نامعادله
جزوه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213111) (مرور اول:1213112) 00:00:00
جلسه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:16:00
آزمون اول – معادله و نامعادله – روش های حل معادله درجه 2 و سهمی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1213121) (مرور اول:1213122) 01:15:00
جزوه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213211) (مرور اول:1213212) 00:00:00
جلسه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:48:00
آزمون دوم – معادله و نامعادله – نامعادله – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1213221) (مرور اول:1213222) 01:15:00
جزوه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213311) (مرور اول آزمون اول:1213312) (کد آزمون دوم:1213411) (مرور اول آزمون دوم:1213412) 00:00:00
جلسه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:40:00
آزمون سوم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1213321) (مرور اول:1213322) 01:30:00
جلسه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم 01:20:00
آزمون چهارم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1213421) (مرور اول:1213422) 01:30:00
جزوه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213511) (مرور اول آزمون اول:1213512) 00:00:00
جلسه پنجم – معادله و نامعادله – دوازدهم 02:07:00
آزمون پنجم – معادله و نامعادله – معادلات گویا و رادیکالی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1213521) (مرور اول:1213522) 01:15:00
مبحث نهم: کاربرد مشتق
جزوه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216611) (مرور اول:1216612) 00:00:00
جلسه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم 00:00:00
آزمون اول – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216621) (مرور اول:1216622) 01:30:00
جزوه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216711) (مرور اول:1216712) 00:00:00
جلسه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم 01:59:00
آزمون دوم – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216721) (مرور اول:1216722) 01:15:00
جزوه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216811) (مرور اول:1216812) 00:00:00
جلسه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم 02:03:00
آزمون سوم – کاربرد مشتق – بهینه سازی – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216821) (مرور اول:1216822) 01:15:00
جزوه چهارم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216911) (مرور اول:1216912) 00:00:00
جلسه چهارم – کاربرد مشتق – دوازدهم 01:22:00
آزمون چهارم – کاربرد مشتق – تقعر و نقطه عطف – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216921) (مرور اول:1216922) 01:15:00
جزوه پنجم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216931) (مرور اول:1216932) 00:00:00
جلسه پنجم – کاربرد مشتق – دوازدهم 01:48:00
آزمون پنجم – کاربرد مشتق – رسم نمودار – دوازدهم ریاضی دستغیب (کد آزمون:1216941) (مرور اول:1216942) 01:15:00
جزوه – قاعده هوپیتال – دوازدهم 00:00:00
جلسه – قاعده هوپیتال – دوازدهم 01:21:00
کاربرد مشتق آزمون 20 آذر 00:00:00
کاربرد مشتق آزمون 26 آذر 01:26:00
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر 00:00:00
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر – گروه دوم 01:16:00
کاربرد مشتق آزمون 3 دی 00:00:00
دوره محدود
  • خصوصی
  • 2 سال‌
29 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.